LIETUVOS
TARYBŲ
SOCIALISTINĖS
RESPUBLIKOS


KONSTITUCIJA

(PAGRINDINIS ĮSTATYMAS)

*
Priimta
devintojo šaukimo
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos
neeilinėje devintojoje sesijoje
1978 m. balandžio 20 d.

VILNIUS "MINTIS" 1978Turinys

PREAMBULĖ

I. Lietuvos TSR visuomeninės santvarkos ir politikos pagrindai

1 skirsnis: Politinė sistema
2 skirsnis: Ekonominė sistema
3 skirsnis: Socialinis vystymas ir kultūra
4 skirsnis: Užsienio politikos veikla ir socialistinės Tėvynės gynimas

II. Valstybė ir asmenybė

5 skirsnis: Lietuvos TSR Pilietybė. Piliečių lygiateisiškumas
6 skirsnis: Pagrindinės Lietuvos TSR piliečių teisės, laisvės ir pareigos

III. Lietuvos TSR nacionalinė-valstybinė sandara ir administracinis-teritorinis suskirstymas

7 skirsnis: Lietuvos TSR — sąjunginė respublika TSR Sąjungos sudėtyje

IV. Lietuvos TSR Liaudies deputatų tarybos ir jų rinkimo tvarka

8 skirsnis: Liaudies deputatų tarybų sistema ir jų veiklos principai
9 skirsnis:Rinkimų sistema
10 skirsnis:Liaudies deputatas

V. Aukščiausieji Lietuvos TSR valstybinės valdžios ir valdymo organai

11 skirsnis:Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba
12 skirsnis:Lietuvos TSR Ministrų Taryba

VI. Lietuvos TSR vietiniai valstybinės valdžios ir valdymo organai

13 skirsnis:Vietinės Liaudies deputatų tarybos
14 skirsnis:Vietinių Liaudies deputatų tarybų vykdomieji komitetai

VII. Lietuvos TSR valstybinis ekonominio ir socialinio vystymo planas ir Lietuvos TSR valstybinis biudžetas

15 skirsnis:Lietuvos TSR valstybinis ekonominio ir socialinio vystymo planas
16 skirsnis:Lietuvos TSR valstybinis biudžetas

VIII. Teisingumas, arbitražas ir prokurorinė priežiūra

17 skirsnis:Teismas ir arbitražas
18 skirsnis:Prokuratūra

IX. Lietuvos TSR herbas, vėliava, himnas ir sostinė

X. Lietuvos TSR Konstitucijos galiojimas ir jos keitimo tvarka

149817